Ambitie en projecten

Naast het leveren van hoogcomplex en laagfrequente zorg, dragen de vier organisaties via Zorgschakel Enschede bij aan vernieuwingen van de zorg in (Oost) Twente. Vernieuwingen die bijdragen aan oplossingen voor de toenemende (complexe) zorgvraag,  beperkte (financiële) middelen en schaarste aan gekwalificeerde zorgmedewerkers.  Wij doen dit door het initiëren en uitvoeren van diverse projecten, passend bij onze ambities

De ambities van Zorgschakel Enschede voor de komende jaren 2020 - 2023 zijn in onderstaand schema weergegeven

Jaaroverzicht Zorgschakel Enschede

In de jaaroverzichten vatten wij onze activiteiten en resultaten per jaar kort samen in een infographic.Projecten 

Project Wijkgericht werken

Hoe kunnen Manna, de Posten, Liberein en Livio de wijkverpleging meer herkenbaar en aanspreekbaar maken? In deze tijden hebben we elkaar hard nodig om goede zorg te kunnen leveren. Daarom zijn de vier samenwerkingspartners van Zorgschakel Enschede gestart met het traject ‘wijkgericht werken’ (september 2021 t/m december 2022). In twee pilots, in Enschede Zuid en in Centrum, zoeken we naar werkbare oplossingen.

 Doelstellingen:

  • Integraal werken in de wijk: de verbinding tussen het medisch-, zorg- en sociaal domein stevig neerzetten door een goedlopend integraal wijkteam, waar professionals in vertrouwen met elkaar samenwerken.
  • Versnippering in de zorg: de structuur van de huisartsenzorg en de wijkverpleegkundige zorg beter op elkaar afstemmen. Enige verdeling in de wijkverpleging zou helpend zijn om een duurzame verandering teweeg te brengen.
  • Coördinatie van wijkzorg: Voor verwijzers en zorgvragers is het vaak een zoektocht welke zorgaanbieder de benodigde wijkzorg kan gaan leveren: “waar is plek?"  Zorgschakel Enschede wil dit stroomlijnen door aanmeldingen voor wijkverpleging samen te coördineren.


Wat hebben we tot heden gerealiseerd ?


Een mooi voorbeeld van een project vanuit het ‘wijkgericht werken’, is het project ‘vroegsignalering’. Door het schakelwijkteam in Enschede Zuid is een vroegsignaleringskaart ontwikkeld. Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en medewerkers van de Wijkwijzer en de Wijkteams Enschede hebben daarbij samen het proces vormgegeven. Vroegsignalering is echter niet alleen belangrijk voor professionals. Wijkbewoners kunnen daarin ook iets voor elkaar betekenen. De vroegsignaleringskaart verwijst daarom naar dit filmpje:  

Het behalen van deze doelstellingen vraagt om samenwerking met verschillende organisaties, zoals met de gemeente, wijkteams Enschede, het ziekenhuis (MST), huisartsen, Thoon en nog veel meer spelers die actief zijn in de wijk, op het gebied van zorg en welzijn. Vragen of ideeën zijn dan ook van harte welkom. Neem hiervoor contact op met: Heleen Hindriks, manager ZSE (h.hindriks@zorgschakelenschede.nl)


 

Zorgpad Observatie

Voor huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp (SEH) is het vaak niet eenvoudig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor een kwetsbare oudere in een crisissituatie. Hierdoor kunnen zij op een verkeerde plek terechtkomen of opgenomen worden in het ziekenhuis, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.

 In het Zorgpad Observatie werken we samen aan betere vervolgzorg in de regio. Wij bieden kwetsbare cliënten waarbij niet duidelijk is wat de best passend vervolgzorg is en die ook niet (tijdelijk) naar huis kunnen blijven of naar huis kunnen, zo snel en effectief mogelijk de juiste zorg op de juiste plek In 2020 is het initiatief genomen door de Zorgschakel Enschede partners voor een pilot met het Zorgpad Observatie (2020 – 2023). De pilot wordt samen met de huisartsen (LHV, THOON), Medisch Spectrum Twente (MST) en Menzis uitgevoerd en is een succes! 

Elk jaar vindt er een evaluatie plaats. De resultaten in 2021 en 2022 tonen aan  dat door de multidisciplinaire inzet van het Zorgpad 79% van de kwetsbare ouderen direct op de plek komt waar ze het beste geholpen kunnen worden. Een mooi resultaat waar we erg trots op zijn! De pilot krijgt dan ook een vervolg in 2023.​​​​​

Bekijk hieronder de resultaten van het Zorgpad Observatie samengevat in een infographic  


Studieproject ZorgSaam

Studieproject ZorgSaam bij Zorgschakel Enschede is tot nadere orde stilgelegd.
Het studieproject ZorgSaam, wat door Zorgschakel Enschede samen met Yomema en Avans+ georganiseerd wordt, gaat uit van twee doelen: de Indonesische gezondheidszorg naar een hoger niveau te brengen en tegelijkertijd een (tijdelijke) oplossing te bieden voor de aanhoudend grote en groeiende vraag naar zorgmedewerkers in Nederland, zo ook in de regio van Zorgschakel Enschede. De 4-jarige opleiding tot HBO-verpleegkundige, die de deelnemende studenten binnen dit studieproject volgen, is een van de vele kansrijke initiatieven die hieraan kan bijdragen.
Dit studieconcept is relatief nieuw; in november 2021 zijn in Nederland de eerste studenten gestart. Inmiddels volgen bij verschillende zorgorganisaties in Nederland Indonesische studenten dit studieconcept. Doordat bij één van de eerste zorgorganisaties een aantal Indonesische studenten de pers en arbeidsinspectie hebben opgezocht omdat zij niet tevreden zijn over de wijze waarop zij in Nederland worden ingezet, is de komst van de studenten voor Zorgschakel Enschede tot nader orde stil komen te liggen. Enkele studenten noemen vanuit hun beleving zeer kritische punten richting Yomema, Avans+ en de betreffende zorgaanbieders. Vanwege deze andere beleving is er een gevoelige situatie ontstaan voor alle betrokkenen. Ook zijn de studenten die beoogd zijn om naar Zorgschakel Enschede te komen nu in afwachting op het vervolg van de ontstane situatie.
Zorgschakel Enschede is geschrokken van de berichten in de media. In de voorbereidingen die Zorgschakel Enschede heeft getroffen voor de komst van de groep Indonesische studenten naar Enschede is de ervaring dat afspraken en verwachtingen duidelijk zijn. Er wordt transparant en frequent met de studenten die beoogd zijn om naar Zorgschakel Enschede te komen gecommuniceerd. Uiteraard wachten wij eerst de uitkomst van het onderzoek van de arbeidsinspectie af om verdere conclusies te kunnen trekken.
Voor aangelegenheden omtrent de ontstane situatie verwijzen wij naar een statement (https://avansplus.nl/statement-avans-en-yomema?gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTabn26ojxb3AkbQeS-EZMS3dh1tTjx0WxdV4w6hovVYJmmemTQlRTi_gaAu_REALw_wcB&gclsrc=aw.ds ) van Yomema en Avans+, of naar: pers@avans.nl.

Op de foto de Indonesische studenten die beoogd zijn om naar Zorgschakel Enschede te komen.